Stg. Vrienden van de Schapenstreek

Januari 2024 is er een nieuw bestuur aangetreden, we zijn druk bezig met de organisatie van evenementen om de stichting en de boerderij weer goed ‘op de kaart’ te zetten. Na de lente drukte zullen we ook deze pagina gaan updaten (het beleidsplan is dus nog van het vorig bestuur).

In 2017 is Stichting Vrienden van de Schapenstreek opgericht, die als ambitie heeft boerderij De Schapenstreek te ondersteunen door het werven van middelen en vrijwilligers. Hiermee kunnen wij onze kennis en kunde over ecologische veehouderij en natuurbeheer doorgeven aan schoolklassen, geïnteresseerden en kunnen wij natuurgebied De Weelen onderhouden.

Wil je meer weten over stichting Vrienden van de Schapenstreek? Lees dan hieronder Beleidsplan Vrienden Schapenstreek 2020-2022.
Heb je vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar vriendenschapenstreek@gmail.com

Stg vrienden van de Schapenstreek heeft sinds 2018 de ANBI status

Bestuur:
D. v.d. Mosselaar, voorzitter
Y. Hartgers, penningmeester
S. Rosendahl, secretaris

Postadres:
de Gouw 57a1614 MB Lutjebroek
e-mail: vriendenschapenstreek@gmail.com

Kvk-nummer: 70057710
RSIN-nummer: 858122972
Bankrekeningnummer: NL17RBRB 0706474104

BELEIDSPLAN

INLEIDING

Natuurgebied de Weelen kenmerkt het landschap van het oude West-Friesland.

ln de 14e  eeuw hebben enkele dijkdoorbraken plaats gevonden, waardoor diepe gaten in de bodem zijn ontstaan. Deze zijn gevuld met water: de zogenaamde Weelen of wielen.

Hier dankt het gebied zijn naam aan.

Tegenwoordig is de Weelen een rijk vogelgebied met verschillende terreintypen van bos tot mooie rietvelden.

De Weelen, tussen Enkhuizen en Andijk, is een ruige verrassing tussen de strakke

landbouwkavels. Onverharde paden voeren door een afwisselend landschap: water, bos en wei, zowel in het voorjaar als in de zomer vol met vlinders en insecten.

Midden in dit natuurgebied ligt Zorgboerderij “De Schapenstreek”. Hier wordt dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geboden. Daarnaast worden circa 100 schapen biologisch gehouden.

De boerderij is volledig antibioticavrij. Van de melk van deze schapen worden biologische producten gemaakt zoals ijs, yoghurt, kwark en diverse kazen.

De schapen van De Schapenstreek worden gehouden op het cultuurhistorisch weideland­schap, zoals hierboven omschreven. Vanuit de biologische gedachte wordt dit landschap ecologisch onderhouden. Om het unieke stukje landschap en het ecologisch onderhoud door zorgboerderij “de Schapenstreek” te ondersteunen is de stichting “Vrienden van de Schapenstreek” opgericht.

Om de doelen van de stichting te bereiken zullen er financiële middelen geworven worden om de Schapenstreek de gelegenheid te bieden hun streven naar duurzaamheid verder gestalte te geven.

TERMIJN

De looptijd van dit beleidsplan bedraagt 5 jaar, tellend vanaf 1 januari 2018.

Het eerste jaar is gebruikt  om de oprichtingsformaliteiten af te ronden: ontwikkelen van de website, aanvragen ANBI-status, CBF-registratie, openen van een bankrekening en besluiten nemen hoe gelden te werven.

In de  loop van het eerste jaar is een prioriteitenlijst gemaakt van onderhoud en renovatie nieuwbouw.

In de jaren 2021 2022 zal er een vervolg gegeven worden aan het werven van donaties . Dan zal er ook een evaluatie plaats vinden van het tot dan toe gevoerde beleid.

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Missie:

Het onderhouden van een duurzame biologische agricultuur, waarbij het plaats bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een wezenlijk onderdeel van de taakstelling is. Zoals deze in meer zorgboerderijen gestalte krijgt.

Visie:

Op het moment van oprichting van de stichting “Vrienden van de Schapenstreek” is het bedrijf nog niet optimaal ingericht op maximale inschakeling van de zorgvragers, doordat het bedrijf oorspronkelijk bij de opzet niet op zorgvragers gericht was. Daarnaast blijkt de kennis over biologische bedrijfsvoering en de maatschappelijke consequenties ervan in de Nederlandse cultuur een groeiende achteruitgang te vertonen. Door demonstratiedagen aan lager en middelbaar onderwijs aan te bieden proberen wij deze trend te doorbreken.

Strategie:

Door het werven van financiële middelen zal er aan de hand van de prioriteitenlijst actie ondernomen kunnen worden.

DOELSTELLING:

De stichting zal de komende jaren met de geworven financiële middelen de biologische zorgboerderij ondersteunen. Financiële ondersteuning bieden om het natuurgebied “De Weelen” ecologisch te onderhouden.

STRATEGIE:

De financiële middelen zullen geworven worden door naamsbekendheid aan de stichting te geven. Dit zal gebeuren door op de website van de “de Schapenstreek” een link naar de  stichting te maken. Door contact met de media, interviews bij plaatselijke kranten, de stichting kenbaar te maken. De ANBI-status aan te vragen, waardoor opname in het ANBI-register. Zorgen voor opname in het “CBF goede doelen register”. Gebruikmaken van de mond tot mond reclame. De activiteiten zullen ondernomen worden door de bestuursleden van de stichting als mede door alle bij de boerderij “de Schapenstreek” betrokkenen.

HUIDIGE  SITUATIE:

ACTIVITEITEN VAN DE ORGANISATIE:

Door actief deel te nemen aan o.a. “NL Doet” word bekendheid gegeven aan de stichting.
Bij alle activiteiten, die bij de Schapenstreek georganiseerd worden, zal één van de  bestuursleden aanwezig zijn om bekendheid te geven  aan het bestaan van de Stichting en haar doelstellingen.

ORGANISATIE:

De stichting heeft een driekoppig bestuur, bestaande uit:

  1. (Adri) van der Marel, voorzitter
  2. (Maaike) de Jong, penningmeester
  3. (Wilma) Adrichem, secretaris

Postadres: Rietvoorn 10, 1722 HZ  Zuid-Scharwoude

Bankrekeningnummer: NL 58 RBRB 8818 2755 85

Kamer van Koophandel nummer: 70057710

ANBI-status:   toegekend op: 13 november 2017

CBF erkenning: wordt  aangevraagd, zodra dit financieel mogelijk is

Fiscaal nummer: NL858122972B01

FINANCIËN:

2020

Banktegoed 01-01-2020                                     313,21

Banktegoed 31-12-2020                                     699,21

Verschil                                                               386,00

Ontvangen

Oranje fonds ivm NL Doet                                 350,00

Donaties                                                             500,00

850,00

Uitgaven

Kosten voor NL Doet                                          350,00

Bankkosten                                                        114,00

464,00

Resultaat 2020                                                   386,00

Door de coronamaatregelen zijn alle activiteiten in dit jaar niet door gegaan. Daardoor zijn er bijna geen kosten gemaakt maar niet veel donaties ontvangen. We hopen in het nieuwe jaar weer activiteiten te kunnen organiseren waardoor we meer donateurs kunnen werven.